GDPRTEST GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE / DISCLAIMER

LEES DEZE DISCLAIMER BETREFFENDE DE WEBSITE ZORGVULDIG ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN

Waarom deze voorwaarden?

In deze gebruiksvoorwaarden bepalen wij (GDPRtest.be) hoe u als gebruiker gebruik kan maken van onze website GDPRtest.be (hierna de “Website” genoemd).

Je moet deze gebruiksvoorwaarden samen met ons Website-Privacybeleid en ons Cookiebeleid lezen, waarin bepaald wordt hoe jou persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.

Dit zijn de regels voor het gebruik van onze website GDPRtest.be.

Hoe we omgaan met je privacy vind je hier.

Welke cookies we gebruiken vind je hier.

Wie zijn wij en hoe kunt je contact met ons opnemen?

GDPRtest.be is een gezamenlijk project van:

  • Ativo bvba

Meubelstraat 20, 2800 Mechelen, België

BTW BE0829.187.474 (RPR Mechelen)

  • BW-Legal bvba

Sliksteenvest 31, 3300 Tienen, België

BTW BE0849.388.814 (RPR Leuven)

info@bw-legal.be

IBAN BE36 3631 1032 2281

Ja kan ons contacteren via e-mail op contact [AT] gdprtest.be.

Je mag onze Website enkel gebruiken indien je akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

GDPRtest.be wordt uitgebaat door Ativo bvba en BW-Legal bvba.

Ja kan ons best bereiken via e-mail of info AT gdprtest.be .

Deze website vervangt geen gepersonaliseerd juridisch advies

Wanneer wij diensten aan u leveren (documenten, advies, enz.) ingevolge het gebruik van onze Website staan wij voor de juistheid daarvan in conform onze Servicevoorwaarden.

De inhoud op onze Website zelf wordt enkel bij wijze van algemene informatie verstrekt, desgevallend toegespitst op de keuzes die u aangeeft bij het invullen van onze zelftest.

Hoewel wij alle redelijk verwachtbare inspanningen leveren om de informatie op onze Website actueel en accuraat te houden, geven wij geen bevestigingen, waarborgen of garanties dat de inhoud op onze Website juist, volledig of actueel is. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden ingevolge het gebruik van (de informatie op) onze Website.

In elk geval en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe materiële schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan ons verwijtbare fout, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle indirecte schade, winstderving, morele schade, imagoschade, verlies van handelskansen, enz.

 

De Website bevat algemene informatie en kan niet gelijkgesteld worden met individueel (juridisch) advies. Het gebruik hiervan gebeurt dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

Enkel indien wij ook effectief diensten leveren (die verder gaan dan het gebruik van de Website) zijn wij verantwoordelijk voor de correcte toepassing, in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op het leveren van onze diensten, enkel op het gebruik van de website zelf

Deze voorwaarden regelen niet het leveren van de diensten (daarin begrepen het leveren van contracten, documenten, advies, enz.) zoals die geleverd kunnen worden in opvolging van het gebruik van de Website en/of die geleverd worden door Ativo bvba of BW-Legal bvba.

De diensten geleverd ingevolge het gebruik van deze Website worden beheerst door de Servicevoorwaarden die daarop van toepassing zijn en die hier te vinden zijn. Deze worden nog voorgelegd onder de vorm van een contract, vooraleer het leveren van de diensten aanvat.

 

De diensten die wij leveren (documenten, advies, enz.) worden beheerst door de Servicevoorwaarden die hier te vinden zij.

We kunnen wijzigingen aan deze voorwaarden en aan onze Website aanbrengen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden regelmatig herzien.

Het gebruik van onze Website is steeds onderworpen aan de op dat ogenblik geldende Gebruiksvoorwaarden.

Onze Website staat kosteloos ter beschikking. Het aanbod op onze Website, de GDPR-zelftest en alle andere informatie op onze Website (en de bereikbaarheid daarvan) kunnen door ons vrij aangepast, opgeschort of verwijderd worden worden.

Wij kunnen niet garanderen dat onze Website of eender welke inhoud ervan (ononderbroken) beschikbaar is.

 

Onze Website en deze Gebruiksvoorwaarden kunnen steeds door ons gewijzigd worden

Hoe kunt u het materiaal op onze site gebruiken?

Wij zijn eigenaar (of de licentiehouder) van alle auteursrechten met betrekking tot onze Website en het hierop gepubliceerd materiaal (zoals teksten, informatie onder welke vorm dan ook, afbeeldingen, schema’s, enz.). Deze werken worden overal ter wereld beschermd door auteursrechtenwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder onze voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Wanneer dit materiaal elders vermeld wordt, moet duidelijk, zichtbaar en uitdrukkelijk naar ons verwezen worden als bron met link naar onze Website.

 

Al wat zich op deze Website bevindt, is onze eigendom en mag niet gebruikt worden zonder onze toestemming.

Bij gebruik van materiaal van op onze Website moet steeds naar ons verwezen worden.

Wij staan niet in voor de websites waarnaar we linken

Onze Website kan links naar andere sites en informatiebronnen van derde partijen bevatten. Alhoewel wij erover waken om slechts verwijzingen naar betrouwbare websites te voorzien die aansluiten bij onze kwaliteitseisen, worden die links slechts ter informatie verstrekt.

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die sites of informatiebronnen, noch over de wijzigingen daaraan en die links kunnen dan ook niet worden geïnterpreteerd als een onze bevestiging dat de inhoud op die websites correct is of aansluit bij onze standpunten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waar we naar verwijzen.
Virussen

Wij nemen de nodige en redelijk verwachtbare maatregelen om onze Website virusvrij te houden, maar kunnen in geen enkel opzicht garanderen dat deze effectief veilig, vrij van bugs of virussen zal zijn.

Als bezoeker moet je zelf zorgen voor adequate bescherming tegen virussen en allerhande malware.

Je mag

  • onze Website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, worms, logic bombs of enige andere malware te installeren.
  • je geen toegang tot niet publiek bedoelde delen van onze Website (proberen te) verschaffen, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Noch tot de server waarop onze site is opgeslagen of om het even welke andere server, computer of databank die in verbinding met onze site staat.
  • onze Website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of service aanval.

Wij zullen elke inbreuk melden aan de bevoegde politiediensten en met hen samenwerken, waarbij wij hen uw identiteit onthullen. In het geval van een dergelijke inbreuk wordt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk stopgezet.

 

 

Wij doen ons best om onze site virusvrij te houden, maar kunnen dat (uiteraard niet) garanderen: bescherming daartegen is dus je eigen verantwoordelijkheid.

Je mag onze Website niet aanvallen of misbruiken. Op geen enkele manier.

Linken naar onze Website

Je mag naar onze website linken, op voorwaarde dat dit op een eerlijke en wettelijke manier doet, onze reputatie niet schaadt of uitbuit en duidelijk aangeeft dat het een verwijzing betreft, met herkenbaarheid van ons als website-uitbaters.

je mag geen link leggen op een manier die kan doen vermoeden dat er enige vorm van samenwerking, goedkeuring of steunbetuiging van ons zou zijn, als dat niet het geval is (zoals te blijken uit een voorgaand schriftelijk akkoord).

Tenzij daarover voorafgaand schriftelijk akkoord bestaat, mag je onze Website niet op andere sites framen.

Wij behouden ons het recht voor de (impliciete) toestemming voor links steeds in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Je mag linken naar onze website, maar dat moet correct en met respect voor ons werk gebeuren.

Welke wetgeving is van toepassing in geval van geschillen?

Deze Website richt zich enkel tot zakelijke gebruikers in België en wordt uitsluiten beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke normen die een ander recht van toepassing zouden verklaren.

Enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen aangaande (het gebruik van) onze Website.

 

Belgisch recht is van toepassing en Belgische rechtbanken zijn bevoegd.